Alkohol a zábavní pyrotechnika z pohledu práva
_

Alkohol a zábavní pyrotechnika nejsou dobří přátelé

Čas petard, rachejtlí i sofistikovaných ohňostrojů se kvapem blíží. Nejvíce zábavní pyrotechniky přitom lidé odpálí během oslav nového roku. Bohužel nemalý počet lidí se při této kratochvíli zraní, a to někdy poměrně vážně. Na vině je přitom mnohdy také alkohol, který je pro mnohé se silvestrovským veselím neodmyslitelně spjat. Pojďme se tedy s předstihem podívat na hlavní důvody, proč neodpalovat zábavní pyrotechniku pod vlivem alkoholu. Své k tomu přitom mají co říct i právní předpisy.

Čas petard, rachejtlí i sofistikovaných ohňostrojů se kvapem blíží. Nejvíce zábavní pyrotechniky přitom lidé odpálí během oslav nového roku. Bohužel nemalý počet lidí se při této kratochvíli zraní, a to někdy poměrně vážně. Na vině je přitom mnohdy také alkohol, který je pro mnohé se silvestrovským veselím neodmyslitelně spjat. Pojďme se tedy s předstihem podívat na hlavní důvody, proč neodpalovat zábavní pyrotechniku pod vlivem alkoholu. Své k tomu přitom mají co říct i právní předpisy.

Zábavní pyrotechnika a alkohol
_

V následujících řádcích probereme  kromě důvodů, proč k sobě alkohol a zábavní pyrotechnika nepatří, též třídění zábavní pyrotechniky, první pomoc při úrazech spojených se zábavní pyrotechnikou a přestupky, kterých se člověk v souvislosti se zábavní pyrotechnikou může dopustit.

Třídění zábavní pyrotechniky a na co dávat pozor

Zákon o zábavní pyrotechnice (úplné znění najdete ZDE) rozděluje zábavní pyrotechniku podle nebezpečnosti, úrovně hluku a určení do 4 kategorií (F1, F2, F3 a F4). S ohledem na zařazení konkrétního výrobku do některé z kategorií zákon rovněž stanoví, kterým osobám je možné takový výrobek prodat. Kategorie zábavní pyrotechniky jsou následující:

  • Kategorie F1 – do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov. Do této kategorie jsou řazeny například dýmovničky, práskací kuličky a provázky, prskavky, malé fontánky, vystřelovací konfety či tzv. včeličky a čmeláci. Výrobky z této kategorie je možno prodávat osobám starším 15 let.
  • Kategorie F2 – do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách. Mezi výrobky z této kategorie se zpravidla řadí petardy, římské svíce či menší kompakty. Tyto výrobky je možno prodávat osobám starším 18 let.
  • Kategorie F3 – do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví. Do této kategorie pak patří větší kompakty, některé kulové pumy či větší římské svíce. Abyste mohli zakoupit výrobky z této kategorie, musíte být starší 21 let.
  • Kategorie F4 – do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.
Značka ČÚZZS
_

Kromě třídění zábavní pyrotechniky se nemůžeme nezmínit také o základních bezpečnostních zásadách při jejím nákupu. Veškerá zábavní pyrotechnika, která se u nás prodává, musí být opatřena návodem v českém jazyce a též značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (viz obrázek) s uvedenou třídou nebezpečnosti. V souvislosti s harmonizací evropské legislativy, musí být každý výrobek též označen značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Nedoporučuje se též nakupovat zábavní pyrotechniku ve venkovních stáncích, a to kvůli vyšší vzdušné vlhkosti, která může negativně působit na funkčnost pyrotechnických výrobků.

Zábavní pyrotechnika a alkohol, aneb snadný způsob, jak zranit sebe nebo někoho jiného

Ošetřené popáleniny
CC Chris Bede

Zvláště při oslavách nového roku vidíme v ulicích nesčetné množství lidí podroušených alkoholem, kteří odpalují zábavní pyrotechniku. Většina má sice více štěstí než rozumu a nic se jim nestane, každým rokem však záchranáři především v centrech velkých měst ošetří desítky drobnějších úrazů způsobených zábavní pyrotechnikou, ale zpravidla také několik závažnějších popálenin. Nejkritičtější případy pak končí amputacemi částí těla, nejčastěji prstů, a doživotními následky.

Alkohol přitom k těmto úrazům dláždí cestu, neboť odbourává zábrany a dává mnoha lidem pocit, že se jim nemůže nic stát. Opak je samozřejmě pravdou. Člověk pod vlivem alkoholu daleko častěji neztrácí čas studováním návodu, nedbá bezpečné vzdálenosti od odpalované pyrotechniky, bere menší ohled na své okolí či dokonce odpaluje zábavní pyrotechniku tzv. z ruky, k čemuž není žádný z výrobků určen. Za takové situace riziko úrazu podstatně roste.

První pomoc při úrazu spojeném se zábavní pyrotechnikou

Můžeme sice stokrát upozornit na rizika spojená s použitím pyrotechniky pod vlivem alkoholu, ale stejně se najde spousta těch, kteří na rizika dbát nebudou. Anebo se nevhodnou manipulací s rachejtlí zraní i člověk naprosto střízlivý. Ať tak či onak, je dobré vědět, co v takové situaci dělat. Nejčastějším zraněním v souvislosti se zábavní pyrotechnikou jsou popáleniny. Jak tedy takto zraněnému člověku pomoct?

Za každé situace je nutné eliminovat zdroj popálení (tedy například uhasit hořící oděv postiženého). V případě popálenin prvního stupně, které se projevují zarudnutím, zduřením a bolestivostí, postačí postižené místo chladit studenou vodou alespoň po dobu 20 minut. Pokud jde o popáleniny druhého stupně, které se projevují kromě bolestivosti a zarudnutím kůže též puchýři, platí opět, že je nezbytné místo důkladně chladit jako v případě popálenin druhého stupně. Jsou-li popáleniny druhého stupně většího rozsahu, je nezbytné zavolat zdravotnickou záchranou službu. V každém případě sledujte zdravotní stav postiženého, zejména s ohledem na možný šok (zrychlený a nitkovitý puls, zblednutí, zrychlený a povrchní dech, pocit žízně, apatie). V případě šoku postiženého uložíme do protišokové polohy (na zádech, nohy mírně zvedneme), zajistíme tepelný komfort a pokud možno ticho, nepodáváme tekutiny a neprodleně voláme záchranou službu, neboť šok je život ohrožující stav.

Popáleniny
Joel Gillman

Ačkoliv nejsou popáleniny třetího stupně u poranění zábavní pyrotechnikou časté, přesto se o nich raději zmíníme, neboť první pomoc je to poněkud odlišná. Popáleniny třetího stupně se projevují přiškvařením či bílým, šedým či černým zbarvením kůže a tím, že postižený nepociťuje na postiženém místě bolest. Odstranění zdroje tepla, neprodleného přivolání zdravotnické záchranné služby a sledování zdravotního stavu postiženého platí i v tomto případě. Postižené místo však nechladíme, neboť tkáň je již odumřelá a hrozí riziko infekce.

Jak se na odpalování pyrotechniky pod vlivem alkoholu dívají zákony?

Alkohol a zábavní pyrotechnika z pohledu práva
_

Odmysleme případy, kdy rachejtlí ublížíte někomu třetímu. Tam samozřejmě přichází v úvahu dokonce i trestněprávní odpovědnost. Je však samo o sobě odpalování zábavní pyrotechniky pod vlivem alkoholu v rozporu s právními předpisy?

Zákon o pyrotechnice upravuje pouze přestupky právnických osob a fyzických osob podnikající, které se týkají především výrobců, dovozců, prodejců a dalších subjektů. Odpalováním zábavní pyrotechniky pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky se ovšem můžete dopustit přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (úplné znění najdete ZDE).

Konkrétně ustanovení § 19 tohoto zákona stanoví, že „Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“

Ustanovení § 35 odst. 1 písm. o) tohoto zákona pak stanoví, že se „přestupku dopustí fyzická osoba, která v rozporu s § 19

  1. požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,
  2. po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek.“

Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. f) tohoto zákona lze za tento přestupek uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

V souvislosti s odpalováním zábavní pyrotechniky, bez ohledu, zda pod vlivem alkoholu či nikoliv, zmíníme ještě dva další přestupky, které nalezneme v zákoně o některých přestupcích (úplné znění najdete ZDE). Prvním z nich je přestupek rušení nočního klidu podle §5 odst. 1 písm. d) zákona o některých přestupcích (pokuta až do výše 10 000 Kč). Druhým je pak přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích (pokuta až do výše 100 000 Kč). Řada měst a obcí totiž odpalování zábavní pyrotechniky na svém území přísně reguluje prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. Porušení případného zákazu je pak právě přestupkem proti pořádku v územní samosprávě.

Závěrem

Sečteno, podrženo. Alkohol a zábavní pyrotechnika k sobě zkrátka nepatří. Hrozba pokuty a zejména možné celoživotními následky úrazu způsobeném zábavní pyrotechnikou za to jednoduše nestojí. Chcete-li tedy při oslavách nového roku uspořádat vlastní malý ohňostroj, musíte najít dobrovolníka, který si dopřeje sklenku alkoholu až po jeho odpálení.

V jakých dalších situacích je vhodné vyhnout se alkoholu?

Alkoholium.cz